Regulamin sklepu internetowego ATRAM włóczki

1 Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy ATRAM włóczki  dostępny pod adresem internetowym www.atramwloczki.com jest własnością:  ATRAM Marta Siebert, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Słoneczna 48, 62-731 Przykona. Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca : NIP 8541247265, NIP EU: PL8541247265, REGON 380145818. adres poczty elektronicznej: sklep@atramwloczki.com lub atramcollection@gmail.com      Sklep internetowy www.atramwloczki.com prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej artykułów pasmanteryjnych i wyrobów rękodzielniczych na zasadach opisanych w regulaminie.

 

2 Definicje

 

 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.atramwloczki.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu .
Konsument –  Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący – Klient jak i Konsument
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw znajdującym się pod adresem www.atramwloczki.com
Formę wysyłki Klient wybiera w momencie składania zamówienia.
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z ofertą ( w szczególności nowego i bez wad, chyba, że opis przedmiotu wskazuje inaczej)
Dowód zakupu – faktura, rachunek, paragon, dowód sprzedaży wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie
Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Kupującego.
Sprzedający – Marta Siebert prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą  ATRAM Marta Siebert wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres wykonywania działalności : ul. Jarzębinowa 3, 84-217 Grabowiec NIP 8541247265, REGON 380145818, adres poczty elektronicznej: sklep@atramwloczki.com

 

Konto bankowe 
ATRAM Marta Siebrt
mBank  nr konta: 63 1140 2004 0000 3902 77703677
IBAN: PL63 1140 2004 0000 3902 77703677
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

 

Miejsce wydania rzeczy –  adres pocztowy lub punkt wskazany w zamówieniu przez Kupującego
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.atramwloczki.com
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAY NOW                                                                                                                              
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami)
Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
Cena – ceny w sklepie, widoczne przy produktach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny w sklepie  nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podane są w zakładce Koszty Dostawy.  cena ostateczną jest cena widoczna w podsumowaniu zamówienia.
Produkt gotowy od ręki – produkt dostępny w sklepie na którego realizację Klient nie musi czekać.
Produkt robiony na zamówienie – produkt dostępny w sklepie, który wyprodukowany jest na specjalne zamówienie  według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania ( 7 – 21 dni)
Produkt w formie elektronicznej – oferowane w formie cyfrowej, bez względu na format w jakiej zostały zapisane
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umowy Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Umowę sprzedaży na odległość uważa się za zwartą w momencie automatycznego wysłania maila potwierdzającego złożenie zamówienia, na adres klienta, który został podany w czasie wypełniania formularza kontaktowego lub w czasie rejestracji.
Kodeks dobrych praktyk – zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Kodeks dobrych praktyk to zbiór dobrych zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Firma ATRAM Marta Siebert nie należy do żadnej z grup branżowych stanowiącej takie praktyki, z dużym zaangażowaniem pracuje nad dobrymi relacjami z Klientami oraz uczciwą konkurencją na rynku.

 

3 Postanowienia ogólne

 

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez  Kupującego ze sklepu internetowego ATRAM włóczki
4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest zawierana w języku polskim.
5. Ceny produktów uwidocznione na stronie sklepu internetowego podane są w złotych i zawierają podatek VAT.
6. Ceny produktów nie zwierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.
7. Prezentowane w sklepie internetowym opisy Produktów, oraz zdjęcia stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej.       Zakazane jest kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

 

4 Zamówienia

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
dodanie do koszyka produktu
wybór  rodzaju dostawy
wybór rodzaju płatności
wybór koloru, ilości ( i rozmiaru ) produktu
złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Złóż zamówienie”
produkty elektroniczne realizowane są natychmiast po zaksięgowaniu płatności na konto lub maksymalnie w ciągu dwóch dni
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu. Umowę sprzedaży na odległość uważa się za zawartą w momencie automatyczne wysłania maila potwierdzającego złożenia zamówienia na adres mail – owy klienta, który został podany w czasie podania wypełniania formularza kontaktowego lub  w czasie rejestracji.
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 

5 Formy dostawy i sposoby płatności

 

Wybór  sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
Koszty dostawy  naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na www.atramwloczki.com\koszty-dostawy.
Koszty dostawy ponosi kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.
Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty Produktu ( po wcześniejszym uzgodnieniu).
Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
Sposoby płatności za Zamówienie:
przelew tradycyjny – dane do przelewu zostają wysłane po dokonaniu zamówienia
przelew elektroniczny – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAY NOW
Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.

 

6 Reklamacje 

 

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru. Należy wówczas przesłać do Sklepu reklamowany towar.Przed wysyłką towaru sugerujemy kontakt mailowy na sklep@atramwloczki.com wraz z opisem przedmiotu reklamacji. W ciągu 3 dni roboczych Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. klienta przesyła reklamowany produkt na adres:
ATRAM Marta Siebert
ul. Słoneczna 48
62-731 Przykona
W przypadku uznanej reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem, pieniądze zostaną przesłane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot obejmuje wartość reklamowanego towaru wraz z kosztami wysyłki (w kwocie równej najtańszej formie wysyłki dostępnej w atramwloczki.com)

 

7 Odstąpienie od umowy

 

Zgodnie z Ustawą o Prawach konsumenta, każdy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dnia kalendarzowych bez podania przyczyny.
Do przesyłki ze zwracanymi towarami należy dołączyć pisemne oświadczenie o chęci zwrotu ( nie jest konieczne podanie przyczyny), oraz nr konta, na który zwrot pieniędzy ma zostać dokonany
Odesłanie towaru lub całego zamówienia następuje na koszt kupującego. Może on wybrać dowolną formę wysyłki (najwygodniejszą dla siebie) . Sugerujemy, aby była to przesyłka rejestrowana ( polecona)
Klient przesyła towar na adres:
ATRAM Marta Siebert
ul. Słoneczna 48
62-731 Przykona
Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot do Sprzedającemu nie później niż 14 od dnia w którym odstąpił od umowy. do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu. konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
W ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem, pieniądze za wartość zwróconego towaru zostaną zwrócone na konto lub nastąpi zwrot środków na kartę płatniczą, jeśli taka była forma zapłaty. Cała kwota zwraca jest tylko w przypadku odesłania całego zamówienia. Wtedy też zwracany jest koszt transportu w wysokości odpowiadającej najtańszej formie przesyłki oferowanej przez sklep. jeżeli zwracana jest tylko część zamówienia, kupujący otrzymuje zwrot kosztów oddawanych towarów bez kosztów transportu. Za zgodą klienta zwrot może nieć formę kodu rabatowego na daną kwotę.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonanie – na wyraźne życzenie Konsumenta_ rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia  od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
–  o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni swoją usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia prze Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 – w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
– zawartej w drodze aukcji publicznej
8 Postanowienia końcowe.

 

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksy Cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji na stronie www.atramwloczki.com
Do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu będą miały zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia prze Klienta